สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 หรือ http://research.grad.snru.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร. 042-970018 ภายใน 540