วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

รุ่นที่ 1

1. วิทยานิพนธ์ นัฎฐกานต์  เหลาแก้ว.rar

2. วิทยานิพนธ์ นางสาวสดใส  ชุมปัญญา.rar

3. วิทยานิพนธ์ นางสุดารัตน์  ไตรยวงค์.rar

4. วิทยานิพนธ์  นายสมนึก  อ่อนแสง.rar

5. วิทยานิพนธ์  นายประเสริฐ  พูลผล.rar

6. วิทยานิพนธ์  นางอรัญญา  ขอลาศรี.rar

7. วิทยานิพนธ์  นายสมทัด  วังคะฮาต.zip

8. วิทยานิพนธ์  นายกิมยานนท์  วังคะฮาต.rar

9. วิทยานิพนธ์  นางสาวณัฐนันทน์  สำราญสุข.rar

10.วิทยานิพนธ์  นางมะราตรี  พันธุ์สีเลา.zip

11. วิทยานิพนธ์  นางปาริชาติ  ชินโณ.zip

12. วิทยานิพนธ์  นางภาวนา  แง่มสุราช.rar

13. วิทยานิพนธ์  นางเครือมาศ  แสนตรี.rar

14. วิทยานิพนธ์   นางละมัย  วงคำแก้ว.rar

15. วิทยานิพนธ์   นางออนอนงค์  ไพภิบาล.rar

16. วิทยานิพนธ์   นางสาววราภรณ์  เขตโสภา.rar

17. วิทยานิพนธ์  นางศิริพร  รังหอม.rar

18.  วิทยานิพนธ์  นางสาวโสภิดา  ศรีโพธิ์ชัย.rar

19.  วิทยานิพนธ์  นางสาววรัฎฐา  ใครบุตร.rar

20.  วิทยานิพนธ์  นางสาวสุวิมล  ชาติชำนิ.rar

21.  วิทยานิพนธ์  นางสุจิตรา  วภักดิ์เพชร.rar

22.  วิทยานิพนธ์  นางดวงสมร  เหลาราช.rar

 รุ่นที่ 2

1. วิทยานิพนธ์ คุณแจ่มจันทร์ พลศรีดา .rar

 2.วิทยานิพนธ์ คุณวิภา วงศ์อามาตย์ .rar

3. วิทยานิพนธ์ คุณวีระศักดิ์ สุวรรณไตร .rar

4. วิทยานิพนธ์ คุณกัลยารัตน์ คำทะเนตร .rar

5. วิทยานิพนธ์ คุณรุ่งอรุณ ถำวาปี  .rar